Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Inlea.pl dostępny  pod adresem internetowym www.inlea.pl prowadzony jest  przez:  

SHOP-INLEA s.r.o. , Senny trh 7,

945 01 Komarno, Słowacja,

NIP: SK2120212754, Regon: 50 176 587

Spółka ta  zapisana jest  w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Nitra pod numerem 40349/N.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.  

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Sprzedawca - SHOP-NLEA s.r.o. , Senny trh 7, 945 01 Komarno, Słowacja, NIP: SK2120212754, Regon: 50 176 587. Spółka ta  zapisana jest  w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Nitra pod numerem 42640/N.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.inlea.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje w nim możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Senny trh 7,  945 01 Komarno, Słowacja

2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@inlea.pl

3. Adres Zwrotów Produktów: 43-400 Cieszyn, Katowicka 159

4. Numer telefonu Sprzedawcy: tel: +421 905 329 799

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 

Raiffeisen Bank Zrt. 

HU65 1202 9004 0170 2668 0040 0004

 SWIFT:UBRTHUHB 

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies,

d) zainstalowany program Flash Player.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Zakładanie Konta w Sklepie nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego i odesłać drogą elektroniczną, poprzez wybór odpowiedniej funkcji na formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji, Klient sam ustala swoje indywidualne Hasło dostępu do Konta. 

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i z Ochroną Danych Osobowych akceptując ich treść poprzez oznaczenie odpowiednich pól w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego, co nie warunkuje możliwości zawarcia usługi ze Sprzedawcą na prowadzenie Konta klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta, na przykład poprzez przesłanie go na adres e-mailowy Sprzedawcy.

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, potwierdzenie rejestracji Konta przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Z tą chwilą, zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi: Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

7. Logowanie się na Konto, odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Składanie Zamówienia i Umowa Sprzedaży      

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. 

3. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "dodaj do koszyka" obok towaru prezentowanego na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „koszyku” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie. Zamówienie jest składane poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta, stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa  w  §7  pkt. 4 powyżej  i  z  chwilą jej otrzymania przez Klienta, Umowa Sprzedaży  zostaje zawarta.

6. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska

b) Przesyłka kurierska za pobraniem

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatności elektroniczne

b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c) Płatność kartą płatniczą

d) Płatność za pobraniem 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniemod dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. 

6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w pkt. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy  - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, dostępnym pod tym linkiem: odstąpienie od umowy sprzedaży, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz na  załączniku nr 2. do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z p. zm.) jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail  o potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem, lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy, zwany jako Adres Zwrotu Produktów, podany w niniejszym Regulaminie  § 3 pkt. 3, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 10

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient, który jest Konsumentem, ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: reklamacje@inlea.pl  lub na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy w § 3 

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie   14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione 

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na Adres Zwrotu Produktów:   43-400 Cieszyn, ul.Kościuszki 33, OlzaLogistic-SHOP-INLEA-SK

7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresem internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c) Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/index_pl.htm

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego Inlea.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane jako RODO.

3. Administrator danych dokłada należytej staranności aby dane osobowe przetwarzane były zgodnie z prawem, w sposób przejrzysty i rzetelny.

Zbieranie danych osobowych

4. Kiedy dane osobowe są zbierane:

a) podczas rejestracji konta w sklepie internetowym inlea.pl - (niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO))

b) podczas zakupu bez rejestracji ( niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi zakupu bez rejestracji (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO))

c) podczas subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) (niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter.)

d) podczas korzystania z formularza kontaktowego (niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego)

5. Jakie dane jakie są zbierane:

a) podczas rejestracji konta w sklepie internetowym inlea.pl

 • imię i nazwisko
 • dane adresowe
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do konta oraz ma możliwość jego  zmiany w późniejszym czasie

b) podczas zakupu bez rejestracji: 

 • imię i nazwisko
 • dane adresowe
 • adres e-mail
 • numer telefonu

c) podczas subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter):

 • adres e-mail

d) podczas korzystania z formularza kontaktowego:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail

6. Przekazanie danych osobowych do inlea.pl jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

Przekazywanie danych

7. Dane osobowe klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta inlea.pl przy prowadzeniu sklepu internetowego.

a) dostawcom usług którzy przetwarzają dane na polecenie inlea.pl, są to dostawcy świadczący usługę hostingu, dostawcy świadczący usługę księgowości, dostawcy świadczący usługę marketingu

b) w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, niezbędne zebrane dane osobowe Klienta administrator, czyli inlea.pl przekazuje wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora

c) w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym inlea.pl ze sposobu płatności elektronicznych, lub karta płatniczą, niezbędne zebrane dane osobowe Klienta administrator, czyli inlea.pl przekazuje wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

8. Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG.

9. W przypadku skierowania żądania do inlea.pl od uprawnionych organów państwowych, w szczególności jednostek organizacyjnych Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej administrator jest zobowiązany do udostępnienia takich danych.

Przechowywanie danych

10. Zebrane dane osobowe klienta przechowywane są możliwie jak najkrócej:

a) zbierane dane dotyczące realizacji umowy sprzedaży, przechowywane są tak długo, jak to jest niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie, przez okres   odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

b) zbierane dane pozyskane jako zgoda (np. na przekazywanie biuletynu Newsletter) przechowywane są tak długo, aż zgoda zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

11. W każdej chwili Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez administratora, do ich korekty,  ich usunięcia bądź do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 13

Polityka cookies

1. „Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji.

 Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. 

2. „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

3. Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. 

a) "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

b)  „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. "Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności. 

4. Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics. Jest to usługa, która pozwala analizować oglądalność strony internetowej. Usługa udostępniona jest przez Google, Inc. Google Analytics używa Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane firmie Google i przetwarzane są na serwerach tej firmy. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

5. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

6.  Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku aplikacji udostępnianych przez Sklep internetowy inlea.pl akceptacja "cookies" jest wymagana  m.in. w celu prawidłowego korzystania z systemu rejestracji i obsługi Konta klienta

7. Informacje na temat cookies i ich zarządzaniem dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych.

a) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b) Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

c) Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

d) Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-10

e) Safari: https://support.apple.com

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.